Pārlekt uz galveno saturu

PARTNERI

BIEDRĪBA “ZAĻAIS KRUSTS”- NVO, dibināta 1994. gadā, oficiāli reģistrēta 1995. gada martā. Biedrības galvenā misija ir izglītošana un pilsoniskā audzināšana. Organizācijas galvenās darbības jomas:

• ekoloģija, sporta tūrisms, ekotūrisms;

• vēsturiskas un kultūras nozīmes vietu izpēte un saglabāšana;

• jaunatnes kustības attīstība;

• invalīdu integrācija sabiedrībā;

• ekspedīcijas, pasākumi;

• demokrātijas un vietējās pašpārvaldes attīstība;

• tūrisms un alternatīva komunikācija ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti.

JAUNATNES ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA „IMKA Latvija” ir atvērta jaunatnes organizāciju apvienība, kura, balstoties uz kristīgiem principiem, veicina vispusīgu personības attīstību un nostiprina vērtību sistēmu, strādājot sabiedrības labā.

IMKA Latvija darbības virzieni:

I – integrācija

M – mobilitāte

K – kristīgās vērtības

A – aktualitāte.

IMKA Latvija mērķis ir veicināt biedru institucionālo un kapacitātes attīstību, lai varētu realizēt starptautisko organizāciju YWCA un YMCA misijas Latvijā: darbs ar jaunatni, izglītība, veselīgs dzīvesveids, kristīgo vērtību iedzīvināšana, sabiedrības integrācija, dzimumu līdztiesība, kultūras attīstība.

IMKA Latvija nodrošina savas dalīborganizācijas (6 jauniešu organizācijām un 2 jauniešu interešu grupas) ar informāciju; apmācībām par dažādām tēmām; piedāvā starptautiskās sadarbības iespējas un konsultācijas. Darbojoties kā Latvijas Jaunatnes padomes dalīborganizācijas, Sieviešu NVO sadarbības tīkla organizācija ir iesaistījusies jaunatnes un dzimumu politikas izstrādē vietējā un nacionālā līmenī, iesaistījusies strukturālā dialoga aktivitātēs un piedalās dažādās konsultatīvās komitejās Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā. IMKA Latvija ir 20 gadu pieredze jauniešu starptautiskajā darbā, gan jaunatnes politikas veidošanā, gan darbā ar jaunatni. Ikdienas dzīvē organizācija strādā ar sociāli atstumtām jauniešu grupām.

GRUZIJAS SPELEOLOGU APVIENĪBA – savā darbībā fokusējas uz pazemes telpu meklēšanu un to kopšanu, topogrāfiju veidošanu, tūrisma maršrutu atzīmēšanu visā Gruzijas teritorijā, nacionālo un starptautisko speleologu ekspedīciju organizēšanu un vadīšanu, jaunatnes apmācību organizēšanu par tūrisma aktivitātēm. Apvienība pēta ekoloģiskās problēmas valstī un strādā pie speleoloģijas popularizēšanas jaunās paaudzes vidū. Gruzijas Speleologu savienība organizē apmācības kursus un seminārus par āra dzīves tematiku valsts un starptautiskā līmenī, kā arī izstrādā jauniešu apmācības un jauniešu apmaiņas projektus, organizē slēpošanas nometnes, raftingu un pārgājienus.

MAKE IT BETTER - nesen izveidota nevalstiska organizācija, kas dibināta Kubā (Dienvidu Alentejo, Portugāle), kurā tiek izmantota tās dibinātāju vairāk nekā 15 gadu kopīgā darba, kā arī sadarbības pieredze ar valsts un privātajām organizācijām Portugālē, Eiropā un arī citās pasaules daļās (Dienvidamerikā, Āfrikā un Āzijā). Tā sastāv no daudznozaru komandas, kurā iesaistītas asociētās personas un darbinieki. Organizācija veicina attīstību sekojošās jomās – ilgtspējīga attīstība, sociālā atbildība, sociālā ekonomika, fokusējoties uz jautājumiem, kuri skar visnelabvēlīgākās iedzīvotāju grupas. Savā darbībā miB sadarbībā ar visnelabvēlīgākajām sabiedrības grupām plāno izveidot, attīstīt, pielāgot un piemērot ilgtspējīgus un atbildīgus modeļus, darba instrumentus. Tās misija ir cilvēciskas sabiedrības attīstība visās tās dimensijās: ekonomiskajā, sociālajā, vides un kultūras, kā arī nodrošināt solidaritāti, taisnīgumu un citas ES Pamattiesību hartas vērtības.

FONDS “INSTITŪTS SOCIĀLEKONOMISKAJAM LĪDZSVARAM” (IRSE) darbojas, lai veicinātu daudzveidībai atvērtu sabiedrību un veicināt tās spēju izmantot savu potenciālu. Sabiedrība, kurā visi saprot un ir saprasti. IRSE rada vidi dialogam, viedokļu un pieredzes apmaiņai, kas vērsta uz visu šajā jomā strādājošo sociālo un pilsonisko grupu un iestāžu sociālās aktivitātes attīstību. Kopš 2015. gada tā ir Reģionālās grupas daļa, kas izveidoja un īstenoja Imigrantu integrācijas modeli Gdaņskā. Kopš 2017. gada tā ir Gdaņskas Modeļa par vienlīdzīgām tiesībām dalībniece. IRSE organizē apmācības un seminārus par tēmām iecietība, starpkultūru izglītība, globālā izglītība, imigrantu integrācija vietējā kopienā. Mazajiem bērniem no pirmsskolas programmas tiek nodrošinātas darbnīcas, kurās bērni iepazīst dažādas valstis un kultūras, pamatskolā (vecumā no 12 līdz 15 gadiem) tiek īstenots projekts “Skola bez naida”, kurā skolēni piedalās diskriminācijas novēršanas semināros. IRSE nodrošina arī starptautiskus apmācības kursus un jauniešu apmaiņas.

CONCEPT COUNSELING CENTER CAHUL (ECC CAHUL) - mērķis ir attīstīt kopīgus pārrobežu projektus vides aizsardzības, reģionālās un tūrisma attīstības, ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā, lai ar dažādiem līdzekļiem veicinātu un atbalstītu dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības pasākumus, konsolidētu visus Moldovas Republikas spēkus, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu racionālu izmantošanu un veicinātu dabisko vidi, atjaunotu vidi un iedzīvotājus, veidotu ekoloģisko sirdsapziņu un kopīgu iedzīvotāju redzējumu. ECC Cahul sasniedz savus mērķus, izmantojot apmācību programmas, izveidojot elastīgu sistēmu ekoloģijas apmācībai un izglītībai, simpozijus, konferences, seminārus, sanāksmes par problēmām, kas saistītas ar kultūras, dabas vidi un ilgtspējīgu attīstību, ekoloģisko pieredzi ar sabiedrības līdzdalību, uzsverot sabiedrības viedokli uz vides problēmām un garīgo ekoloģiju un līdzdalību informācijas tīklā, sistematizējot un izplatot vides informāciju.