Przejdź do treści

PARTNERZY ERTSYD

TOWARZYSTWO ZIELONYT KRZYŻ – nienależna organizacja pozarządowa założona w 1994 roku, a oficjalnie zarejestrowana w marcu 1995 roku. Główną misją Towarzystwa jest edukacja i wychowywanie zainteresowanych i uważnych obywateli swoich państw. Towarzystwo osiąga ten cel poprzez zaangażowanie różnych grup w praktyczną działalność w obszarach takich jak:

- ekologia, turystyka sportowa, ekoturystyka

- badanie i ochrona miejsc o znaczeniu historycznym i kulturowym

- inicjatywy młodzieżowe

- integracja społeczna osób z niepełnosprawnością

- organizacja wyjazdów

- rozwój demokracji i samorządności lokalnej

- turystyka i alternatywna komunikacja dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

STOWARZYSZENIE YWCA/YMCA Z ŁOTWY – organizacja parasolowa dla 6 organizacji młodzieżowych oraz dwóch młodzieżowych kół zainteresowań. IMKA oznacza:

I – integracja (społeczna, polityczna, ekonomiczna i osobista)

M – mobilność (przełamywanie barier pomiędzy kulturami i ludźmi, dostarczanie doświadczeń, które zachęcają do międzynarodowego i międzykulturowego zrozumienia)

K –wartości chrześcijańskie

A – rzeczywistość (aktualne programy i projekty dla młodych ludzi umożliwiające lepsze zrozumienie zagadnień światowych oraz problemów społeczno-ekonomicznych i politycznych)

Stowarzyszenie YWCA/YMCA z Łotwy zapewnia organizacjom członkowskim: informacje, szkolenia, seminaria, konsultacje, współpracę międzynarodową. Będąc organizacją członkowską Młodzieżowej Rady Łotwy oraz Sieci Współpracy Organizacji Pozarządowych działających na rzecz kobiet jest zaangażowana w rozwój polityki młodzieżowej i genderowej na poziomie lokalnym i krajowym, a także w działania w ramach dialogu strukturalnego. YMCA uczestniczy w różnych komitetach konsultacyjnych w Ministerstwie Edukacji i Nauki Łotwy. Łotewska IMKA posiada 20-letnie doświadczenie związane z międzynarodową współpracą młodzieży, zarówno w kształtowaniu polityki, jak i w działaniach praktycznych. Obecnie organizacja jest zaangażowana w proces rozpoznawania i walidacji kompetencji zdobytych w pracy w organizacjach i ośrodkach młodzieżowych. Na co dzień organizacja pracuje z grupami młodzieży zagrożonej wykluczenim społecznym.

GRUZIŃSKI ZWIĄZEK SPELEOLOGÓW – organizacja skoncentrowana na poszukiwaniu i badaniu podziemnych przestrzeni, tworzeniu topografii, oznaczaniu tras turystycznych na terenie Gruzji, organizowaniu i prowadzeniu krajowych i międzynarodowych ekspedycji speleologicznych, szkoleniu młodzieży w tym temacie, a także na działalności turystycznej. Związek bada problemy ekologiczne w kraju i pracuje nad popularyzacją speleologii wśród młodzieży. Gruziński Związek Speleologów organizuje szkolenia i seminaria z zakresu ćwiczeń i aktywności plenerowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także rozwija szkolenia młodzieży i projekty wymiany młodzieży, obozy narciarskie, rafting i piesze wędrówki.

MAKE IT BETTER – organizacja z siedzibą w Cuba (Południowe Alentejo, Portugalia), która wykorzystuje ponad 15-letnie doświadczenie jej założycieli/ek i zespołu we współpracy z instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi w Portugalii, Europie, a także w kilku innych częściach świata (Ameryka Południowa, Afryka, Azja). Multidyscyplinarny zespół organizacji budują eksperci i ekspertki z różnych dziedzin, takich jak: zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, ekonomia społeczna, zwracający szczególną uwagę na sytuację grup najbardziej pokrzywdzonych społecznie. W swoim działaniu Make it Better zamierza: tworzyć, rozwijać, dostosowywać, stosować zrównoważone i odpowiedzialne modele i narzędzia pracy, współpracując i wspierając grupy wykluczone społecznie. Misją organizacji jest rozwijanie społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym i kulturowym, w poczuciu moralnego obowiązku solidarności i sprawiedliwości, z zachowaniem wszystkich innymi wartości zapisanych w statucie organizacji.

FUNDACJA INSTYTUT RÓWNOWAGI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ – celem organizacji jest budowa społeczeństwa otwartego na różnorodność i wykorzystującego jej potencjał. Społeczeństwa, w którym każdy/każda rozumie i jest rozumiany/rozumiana przez pozostałych. IRSE tworzy przestrzeń do dialogu, wymiany poglądów i doświadczeń ukierunkowaną na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej wszystkich grup społecznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji równościowej. Od 2015 roku organizacja jest częścią grupy regionalnej, która stworzyła i wdraża Model Integracji Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, a od 2017 roku jest członkiem Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku. IRSE organizuje szkolenia i warsztaty na temat tolerancji, edukacji międzykulturowej, edukacji globalnej, integracji imigrantów i imigrantek oraz działań lokalnych. Dla dzieci w wieku przedszkolnym prowadzi warsztaty przybliżjące różne kraje i kultury, a w szkole podstawowej (12-15 lat) realizuje projekt „Szkoła wolna od nienawiści”, w ramach którego uczniowie i uczennice uczestniczą w warsztatach antydyskryminacyjnych. IRSE prowadzi również międzynarodowe szkolenia i wymiany młodzieżowe.

EKOLOGICZNE CENTRUM DORADCZE CAHUL (ECC CAHUL) – celem organizacji jest rozwój wspólnych projektów transgranicznych w zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i turystycznego oraz zrównoważonego rolnictwa; promowanie i wspieranie różnych sposobów działania na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju; integracja i wzmacnianie wszystkich organizacji i instytucji Mołdawii działających na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych; przywracanie i odzyskiwanie środowiska naturalnego, budowanie świadomości ekologicznej i jej wizji wśród wszystkich obywateli i obywatelek. Ekologiczne Centrum Doradcze CAHUL realizuje swoje cele poprzez programy szkoleniowe, budowanie elastycznego systemu szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej, a także sympozja, konferencje, seminaria, spotkania poświęcone problemom związanym ze środowiskiem kulturowym i przyrodniczym oraz zrównoważonym rozwojem, ekspertyzy ekologiczne tworzone przy konsultacjach społecznych, uwrażliwianie opinii publicznej na problemy środowiska i duchowej ekologii oraz uczestnictwo w sieci informacyjnej systematyzującej i rozpowszechniającej informacje o środowisku.